V Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Tarnowie

email: sekret5lo@umt.tarnow.pl

+ 48 14 6210514

ul. Rejtana 20

33-100 Tarnów

V Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Tarnowie

email: sekret5lo@umt.tarnow.pl

+ 48 14 6210514

ul. Rejtana 20

33-100 Tarnów

Zasady rekrutacji

Zasady Rekrutacji do V Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Tarnowie
na rok szkolny 2020/2021

Aktualne przepisy:

1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2. Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 opublikowany na stronie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

I. Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 8/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021
w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

II. Informacje o postępowaniu rekrutacyjnym

1. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzona jest elektronicznie za pośrednictwem strony  https://malopolska.edu.com.pl

2. Każdy kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły ponadpodstawowe.

3. W obrębie jednej szkoły kandydat może wybrać dowolną ilość oddziałów.

4. Jako szkołę pierwszego wyboru należy wybrać tę do której kandydat najbardziej chce zostać przyjęty.

5. O przyjęciu do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 decyduje łączna liczba punktów uzyskanych z następujących elementów:

a. procentowego wyniku egzaminu ósmoklasisty przeliczonego na punkty:

– z języka polskiego pomnożonego przez 0,35,
– z matematyki pomnożonego przez 0,35,
– z języka obcego nowożytnego pomnożonego przez 0,3,

b. sumy punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów (wyszczególnionych w ofercie edukacyjnej) według poniższych zasad:

– celujący – 18 punktów,
– bardzo dobry – 17 punktów,
– dobry – 14 punktów,
– dostateczny – 8 punktów,
– dopuszczający – 2 punkty,

c. osiągnięć ucznia:

– ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 punktów),
– szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 18 punktów),
– aktywność społeczna (maksymalnie 3 punkty).

III. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2020/2021

15 czerwca 2020 r. – 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.

Kandydaci mogą składać dokumenty w Sekretariacie V LO w godzinach pracy szkoły lub przesyłać na adres poczty elektronicznej rekrutacja@v-lo.tarnow.pl w postaci zeskanowanych plików w formacie pdf.

26 czerwca 2020 r. – 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Kandydaci dostarczają potwierdzone kopie lub oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, a także ewentualne zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych.

31 lipca 2020 r. – 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie w tym zamiana szkół do których kandyduje.

Kandydaci dostarczają potwierdzone kopie lub oryginały zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

12 sierpnia 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Wynik rekrutacji można sprawdzić w systemie rekrutacyjnym https://malopolska.edu.com.pl oraz na listach w V LO.

13 sierpnia 2020 r. – 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.

W celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w V Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Tarnowie należy dostarczyć:

– oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (o ile nie został wcześniej złożony)
– oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie został wcześniej złożony)
– oryginały zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych (o ile nie zostały wcześniej złożone).

Dodatkowo kandydat składa dwie podpisane fotografie oraz kwestionariusz osobowy.

19 sierpnia 2020 r. do godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wynik rekrutacji można sprawdzić w systemie rekrutacyjnym https://malopolska.edu.com.pl oraz na listach w V LO.

IV. Uwagi

Kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty, mają obowiązek dostarczyć wraz z wnioskiem (podaniem) następujące dokumenty, w przypadku:

– wielodzietności rodziny kandydata – OŚWIADCZENIE o wielodzietności rodziny kandydata,

– niepełnosprawności kandydata, niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata lub niepełnosprawności obojga rodziców kandydata czy też niepełnosprawności rodzeństwa kandydata – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

– objęcia kandydata pieczą zastępczą – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.),

– samotnego wychowywania kandydata w rodzinie – OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Dokumenty, takie jak orzeczenia o niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu czy dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez szkołę pierwszego wyboru kandydata

V. Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania punktów w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów
(Dz. U. 2019 poz 1737).

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach reguluje Zarządzenie Nr 8/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2020 r.

Skip to content